Regulaminy konkursowe

Konkurs MIKOŁAJKOWY w Zakładzie Optycznym przy ul. Żabiej 3
w Augustowie

§ 1 Organizatorzy i nazwa Konkursu

Organizatorem konkursu pod nazwą “Konkurs MIKOŁAJKOWY w Zakładzie Optycznym przy ul. Żabiej 3 w Augustowie” , zwanego dalej Konkursem, jest: Zakład Optyczny S.C. E. Niezgoda J. Obrzud,

ul. Żabia 3, 16-300 Augustów, tel/fax: 87 643 3065, tel: 697 154 111§

§2 Przedmiot Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest:

– polubienie postu konkursowego,

– udostępnienie postu konkursowego jako publicznego,

– zaproszenie do zabawy 3 osób.

Komisja Konkursowa wybierze jedną osobę, która otrzyma nagrodę.

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozgrywany będzie od 02 do 07 grudnia do godziny 12.00

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu

1. Konkurs zostanie ogłoszony na: profilu Zakładu Optycznego na portalu Facebook [https://www.facebook.com/optyk.augustow/].

2. Uczestnikiem Konkursu, jak i Zwycięzcą Konkursu może zostać każda osoba fizyczna: posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP, która w okresie 02 do 07 grudnia do godziny 12.00.

– polubi post konkursowy,

– udostępnieni post konkursowego jako publiczny,

– zaproszeni do zabawy 3 osoby.

– zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na stronie http://optyk.augustow.pl/regulaminy-konkursowe/

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia związane z Konkursem względem Serwisu Facebook.

§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

1. W Konkursie zostanie wyłoniona jedna osoba na zasadach określonych poniżej.

2. Wyboru zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Zakładu Optycznego, z których jedna zostanie wybrana Przewodniczącym Komisji Konkursowej. Ocena jest subiektywna i dokonana przez Komisję Konkursową.

3. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze zwycięzcy jest ostateczna i nieodwołalna oraz ma charakter subiektywnego wyboru. Decyzja może być zmieniona jedynie na skutek złożonej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu reklamacji i uznania jej za zasadną.

4. Wybór zwycięzcy zostanie ogłoszony dnia: 07 grudnia po godzinie 12.00 na profilu Zakładu Optycznego na portalu Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym.

5. Zwycięzca wyraża zgodę na upublicznienie jego imienia i nazwiska według zasad określonych w § 8.

§ 6 Nagrody i ich wydanie

1. Nagrodą w Konkursie jest:

1. Bon o wartości 300 zł do wykorzystania w ciągu trzech miesięcy od otrzymania nagrody w Zakładzie Optycznym przy ul. Żabiej 3 w Augustowie. Natomiast odbiór nie może odbyć się później niż 28 lutego 20212 roku. Zwycięzca bon może odebrać jedynie osobiście przy ul. Żabiej 3 w Augustowie.

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyborze jego odpowiedzi poprzez komentarz dodany przez Organizatora pod postem konkursowym. Komentarz zostanie opublikowany pod postem konkursowym na profilu Zakładu Optycznego w dniu 07 grudnia 2020 roku po godz. 12.00.

4. Zwycięzca zobowiązany jest w dniu ogłoszenia wyników, tj. dnia: 07 grudnia 2020 przesłać Organizatorowi Konkursu wiadomość prywatną na Facebooku zawierającą jego dane w celu przekazania Nagrody. Nieprzesłanie wymaganych danych we wskazanym w zadaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do Nagrody przez laureata. W takim przypadku Nagroda pozostanie własnością Organizatora.

5. W razie niemożności odebrania przez Laureata Nagrody osobiście przy ul. Żabiej 3 w Augustowie, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcą z powodu błędnych danych podanych przez nich, ani nie są zobowiązani do poszukiwania Zwycięzców, jeśli nie uda się im skontaktować ze Zwycięzcami w sposób określony wyżej.

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące przebiegu i organizacji Konkursu, mogą być zgłaszane Realizatorowi w czasie trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 07 grudnia do godz. 12, na adres e-mail: biuro@optyk.augustow.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 1 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji elektronicznie, w sposób w jaki dokonali zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 8 Dane osobowe

1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach Konkursu.

2. Organizator informuje, że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz ich poprawiania.

§9 Wyłączenia z udziału w konkursie

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów od Organizatora zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, a także podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Uczestnikom Konkursu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przeciwko Organizatorowi przed sądami powszechnymi.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Comments are closed.