Regulamin konkursu z okazji Dnia Kobiet

Konkurs z okazji Dnia Kobiet w Zakładzie Optycznym przy ul. Żabiej
3 a /2 w Augustowie

§ 1 Organizatorzy i nazwa Konkursu

Konkurs z okazji Dnia Kobiet w Zakładzie Optycznym przy ul. Żabiej
3 a /2 w Augustowie

§ 1 Organizatorzy i nazwa Konkursu

Organizatorem konkursu pod nazwą “Konkurs z okazji Dnia Kobiet w Zakładzie Optycznym przy ul. Żabiej 3 w Augustowie” , zwanego dalej Konkursem, jest: Zakład Optyczny S.C. E. Niezgoda J. Obrzud,

ul. Żabia 3a /2, 16-300 Augustów, tel/fax: 87 643 3065, tel: 697 154 111

§ 2 Przedmiot Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest:

– udostępnienie publicznie i polubienie strony na FB/optyk.augustow

https://www.facebook.com/optyk.augustow

– udostępnienie i polubienie postu konkursowego jako publicznego,

– zaproszenie do zabawy znajomych,

– spełnienia wszystkich powyższych wymagań.

Komisja Konkursowa wybierze dwie osoby, które otrzymają nagrodę.

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozgrywany będzie od 26 lutego do 08 marca do godziny 24.00

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu

1. Konkurs zostanie ogłoszony na: profilu Zakładu Optycznego na portalu Facebook [https://www.facebook.com/optyk.augustow/].

2. Uczestnikiem Konkursu, jak i Zwycięzcą Konkursu może zostać każda osoba fizyczna: posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP, która
w okresie 26 luty do 08 marca do godziny 24.00.

– udostępnieni publicznie i polubi stronę: https://www.facebook.com/optyk.augustow,

– udostępnieni post konkursowy jako publiczny,

– zaprosi do zabawy znajomych,

– spełnieni wszystkie powyższe wymagania,

– zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na stronie https://www.facebook.com/optyk.augustow/.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia związane z Konkursem względem Serwisu Facebook.

§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

1. W Konkursie zostaną wyłonione dwie osoby na zasadach określonych poniżej.

2. Wyboru zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Zakładu Optycznego,
z których jedna zostanie wybrana Przewodniczącym Komisji Konkursowej. Ocena jest obiektywna
i dokonana przez Komisję Konkursową.

3. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze zwycięzcy jest ostateczna i nieodwołalna oraz ma charakter obiektywny wyboru. Decyzja może być zmieniona jedynie na skutek złożonej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu reklamacji i uznania jej za zasadną.

4. Wybór zwycięzcy zostanie ogłoszony dnia: 9 marca po godzinie 12.00 na profilu Zakładu Optycznego na portalu Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym.

5. Zgoda zwycięzcy na publikację wizerunku.

6. Zwycięzca wyraża zgodę na upublicznienie jego imienia i nazwiska według zasad określonych w § 8.

§ 6 Nagrody i ich wydanie

1. Nagrodą w Konkursie jest:

1. Okulary przeciwsłoneczne, które samodzielnie i osobiście w Zakładzie Optycznym przy ul. Żabiej 3a/2
w Augustowie wybierze zwycięzca do kwoty maksymalnej 400 zł. Natomiast odbiór nagrody nie może odbyć się później niż 31 marca 2024 roku. Zwycięzca okulary przeciwsłoneczne może odebrać jedynie osobiście przy ul. Żabiej 3 w Augustowie.

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyborze jego odpowiedzi poprzez komentarz dodany przez Organizatora pod postem konkursowym. Komentarz zostanie opublikowany pod postem konkursowym na profilu Zakładu Optycznego najpóźniej w dniu 9 marca 2024 roku po godz. 12.00.

4. Zwycięzca zobowiązany jest w dniu ogłoszenia wyników, tj. dnia: 9 marca 2024 przesłać Organizatorowi Konkursu wiadomość prywatną na Facebooku zawierającą jego dane w celu przekazania Nagrody. Nieprzesłanie wymaganych danych we wskazanym w zadaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do Nagrody przez laureata. W takim przypadku Nagroda pozostanie własnością Organizatora.

5. W razie niemożności odebrania przez Laureata Nagrody osobiście przy ul. Żabiej 3a/2
w Augustowie, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcą z powodu błędnych danych podanych przez nich, ani nie są zobowiązani do poszukiwania Zwycięzców, jeśli nie uda się im skontaktować ze Zwycięzcami w sposób określony wyżej.

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące przebiegu i organizacji Konkursu, mogą być zgłaszane Realizatorowi w czasie trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 08 grudnia do północy, na adres e-mail: biuro@optyk.augustow.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 1 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji elektronicznie, w sposób w jaki dokonali zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 8 Dane osobowe

1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach Konkursu.

2. Organizator informuje, że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz ich poprawiania.

§9 Wyłączenia z udziału w konkursie

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów od Organizatora zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, a także podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Uczestnikom Konkursu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przeciwko Organizatorowi przed sądami powszechnymi.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Leave a reply